Month

July 2015

ประเพณีเปอจั๊ดญีไร่

Posted on28 Jul 2015
ประเพณีเปอจั๊ดญีไร่      เปอจั๊ดญีไร่ คือพิธีเซ่นไหว้และขอบคุณบรรพบุรุษที่คอยดูแลปกป้องให้อยู่สุขสบายของชาวอูรักลาโว้ย จัดขึ้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี โดยคำว่า “เปอจั๊ด” แปลว่า ทำความสะอาด และ “ญีไร่” แปลว่า สุสานหรือหลุมฝังศพ นอกจากนี้ยังถือเป็นวันรวมญาติอีกด้วย ชาวอูรักลาโว้ยจากที่อื่นที่มีญาติผู้ล่วงลับฝังอยู่สุสานที่ตำบลราไวย์ก็จะมาร่วมพิธีนี้ด้วยเช่นกัน พิธีแบ่งออกเป็นสองวันคือ...
Read More

งานสวดกลางบ้าน ชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Posted on28 Jul 2015
งานสวดกลางบ้าน ชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต           งานสวดกลางบ้านเป็นการปฏิบัติเพื่อขับไล่เสนียดจัญไร ภูติผีปีศาจ โรคภัยไข้เจ็บและความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนในหมู่บ้าน นิยมจัดกันในช่วงเดือน 5 หรือเดือน 6 ของทุกปี โดยปีนี้ชาวบ้านชุมชนบ้านบางโรงจัดขึ้นในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม...
Read More

โครงการคัดแยกขยะ

Posted on28 Jul 2015
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 ปีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี           คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัปดาห์กำจัดขยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะให้แก่ชาวไทยใหม่(ชาวเล) ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ....
Read More

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโท ปี2558

Posted on27 Jul 2015
ตามที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นั้น ในการนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบ อนึ่ง สำหรับ กำหนดการรายงานตัวนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง – รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับทุนเพื่อเข้าศึกษา...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.140

Posted on23 Jul 2015
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะทส. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยด้าน ICT กับ Yokohama National University เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ AMTEC ที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำโดย รศ.ดร.พันธ์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.139

Posted on23 Jul 2015
คณะทส.จัดประชุมเชิงรุก เพื่อจัดทำ “มคอ.ออนไลน์” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1205 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมจัดทำ มคอ.ออนไลน์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนปัญหา และแนวทางในการแก้ไข...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.138

Posted on21 Jul 2015
ดร.แสงดาว วงค์สาย ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์ Phuket Gazetteเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท (Web-based Geographic Information System)         หนังสือพิมพ์ Phuket Gazette ฉบับวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2558 ได้ลงข่าวบทสัมภาษณ์ของ ดร.แสงดาว...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.137

Posted on20 Jul 2015
ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา (มจร.โคราช) เข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558  เวลา 13.30 – 15.30 น.  ที่ผ่านมา ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา (มจร.โคราช) จำนวน 40 ท่าน เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการการศึกษาของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.136

Posted on20 Jul 2015
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะฯ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  เวลา 10.00 – 16.30 น.  ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2558 นำโดย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.135

Posted on10 Jul 2015
อาจารย์คณะทส. นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2015) เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ...
Read More