Day

July 28, 2015

ประเพณีเปอจั๊ดญีไร่

Posted on28 Jul 2015
ประเพณีเปอจั๊ดญีไร่      เปอจั๊ดญีไร่ คือพิธีเซ่นไหว้และขอบคุณบรรพบุรุษที่คอยดูแลปกป้องให้อยู่สุขสบายของชาวอูรักลาโว้ย จัดขึ้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี โดยคำว่า “เปอจั๊ด” แปลว่า ทำความสะอาด และ “ญีไร่” แปลว่า สุสานหรือหลุมฝังศพ นอกจากนี้ยังถือเป็นวันรวมญาติอีกด้วย ชาวอูรักลาโว้ยจากที่อื่นที่มีญาติผู้ล่วงลับฝังอยู่สุสานที่ตำบลราไวย์ก็จะมาร่วมพิธีนี้ด้วยเช่นกัน พิธีแบ่งออกเป็นสองวันคือ...
Read More

งานสวดกลางบ้าน ชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Posted on28 Jul 2015
งานสวดกลางบ้าน ชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต           งานสวดกลางบ้านเป็นการปฏิบัติเพื่อขับไล่เสนียดจัญไร ภูติผีปีศาจ โรคภัยไข้เจ็บและความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนในหมู่บ้าน นิยมจัดกันในช่วงเดือน 5 หรือเดือน 6 ของทุกปี โดยปีนี้ชาวบ้านชุมชนบ้านบางโรงจัดขึ้นในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม...
Read More

โครงการคัดแยกขยะ

Posted on28 Jul 2015
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 ปีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี           คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัปดาห์กำจัดขยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะให้แก่ชาวไทยใหม่(ชาวเล) ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ....
Read More