Month

September 2015

TE-NEWSLETTER VOL.160

Posted on24 Sep 2015
คณะทส. ม.อ.ภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 1/2558 จำนวน 31 ทุน เมื่อวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 1/2558 ให้กับนักศึกษาของคณะฯ จำนวน 31 ทุน โดยแยกเป็น...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.159

Posted on22 Sep 2015
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา2557 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต  รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2557 กรรมการในการตรวจประเมินได้แก่ รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ อาจารย์ประจำภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ประธาน) ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.158

Posted on22 Sep 2015
AMTEC คณะทส. ม.อ.ภูก็ต ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย  จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “Visual development : character design for games and animation” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 9.30 –...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.157

Posted on16 Sep 2015
นักศึกษาคณะทส. เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC  ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่            ด้วยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (SIPA) จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภาคใต้...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.156

Posted on11 Sep 2015
คณบดีคณะทส.พบนักศึกษา 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา1/2558 โดยมี รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะฯ พูดคุยพบปะกับนักศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ เช่น บัณฑิตที่ดีของคณะฯ ควรจะเป็นแบบใด ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน รวมถึงควรจะเรียนอย่างไรให้สามารถจบไปแล้วทำงานได้อย่างมีความสุขทั่วโลกเป็นต้น...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.155

Posted on10 Sep 2015
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณเทศบาลเมืองป่าตอง มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนบุคลากรและข้อมูล สำหรับการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมืองป่าตอง  

ประชาสัมพันธ์ โครงการ character design for games and animation

Posted on04 Sep 2015
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย จัดสัมมนา หัวข้อ “Visual development : character design for games and animation” โดยวิทยากร Jason Pichon นักแอนิเมชันจาก Walt Disney , Trion...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.154

Posted on01 Sep 2015
นักเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ AMTEC เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 14.30 น.  ดร.ประทีป เวทย์ประสิทธิ์ นำนักเรียนในรายวิชาธุรกิจการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา จำนวน...
Read More