Month

November 2015

TE-NEWSLETTER VOL.171

Posted on27 Nov 2015
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ KICSS 2015 TE PSU Phuket co-organized an International Conference (KICSS 2015) at Phuket เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.170

Posted on27 Nov 2015
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ม.อ. วิชาการ 2558 Microsoft Education @ PSU Phuket Open House 2015  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.169

Posted on27 Nov 2015
บรรยากาศกิจกรรม ม.อ.วิชาการ 2558คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต 17-18 พฤศจิกายน 2558 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2558 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ICT Open House...
Read More

ประกาศผลสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

Posted on23 Nov 2015
***เลื่อนวันรับรางวัลและเกียรติบัตรเป็นวันที่ 2 ธ.ค. 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 1205 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล โครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.4-6)...
Read More

การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อยที่วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

Posted on13 Nov 2015
การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อยที่วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 บัณฑิตชาย – สวมเสื้อเชิ้ตคอปก กางเกงสแล๊คทรงปกติ รองเท้า (ที่ใช้ในวันรับจริง) ห้ามมีเชือกผูก หรือโลหะ บัณฑิตหญิง – สวมเสื้อเชิ้ตคอปก กระโปรงเสมอ หรือคลุมเข่า สวมถุงน่อง รองเท้าคัตชูไม่มีลวดลายสูงไม่เกิน 2.5 นิ้ว...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

Posted on09 Nov 2015
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประถมศึกษาตอนปลาย วิชาคณิตศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประถมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาคณิตศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตร์

TE-NEWSLETTER VOL.168

Posted on06 Nov 2015
คณะทส.จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “จิบน้ำชา เสวนางานวิจัย” ครั้งที่ 1 ตามที่กองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุนให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ และในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงซึ่งทำวิจัยในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน โดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องราวดังกล่าว ประกอบกับคณะฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรในคณะฯ ให้สามารถตีพิมพ์บทความวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ และนำผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง จึงได้จัดโครงการ “จิบน้ำชา เสวนางานวิจัย” ครั้งที่ 1...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.167

Posted on03 Nov 2015
อาจารย์คณะทส. นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering ณ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...
Read More