Month

February 2016

TE-NEWSLETTER VOL.184

Posted on29 Feb 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อารีย์ ชูดำ ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล และคณะผู้วิจัย  ได้รับประกาศนียบัตรในฐานะที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 เรื่อง “ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาถูก” จากสภาวิจัยแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

TE-NEWSLETTER VOL.183

Posted on24 Feb 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต แลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงาน ร่วมกับ เทศบาลเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.182

Posted on18 Feb 2016
บรรยากาศการสัมภาษณ์โครงการรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะทส. ม.อ.ภูเก็ต ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรศ.ภูวดล บุตรรัตน์  รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ต่อจากนั้นรับฟังการชี้แจงในหัวข้อ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.181

Posted on17 Feb 2016
ทีมงานจากไทยแอร์เอเชีย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” และ “เทคนิคการสัมภาษณ์งาน” ให้กับ นักศึกษาคณะทส. ม.อ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 และ 9 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านบุคลิกภาพและทักษะการเข้าสังคม สำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณชิตพล...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.180

Posted on16 Feb 2016
นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ “นายชัยอนันท์ สุทธิกุล” ลงพื้นที่จริงพร้อมสนับสนุนโครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง “การเพาะเห็ดและปลูกผักพื้นบ้านในจังหวัดภูเก็ต” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.กรรนิการ์ กาญจนชาตรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาสมาชิกโครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง “การเพาะเห็ดและปลูกผักพื้นบ้านในจังหวัดภูเก็ต” โดยมี นายเอกรัฐ แซ่เจี่ย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 (ประธานโครงการ) พร้อมสมาชิกเข้าพบ “นายชัยอนันท์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.179

Posted on12 Feb 2016
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาไอที ชั้นปีที่ 2  คณะทส. ม.อ. ภูเก็ต ได้รับคัดเลือกและเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST 2016) เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.178

Posted on11 Feb 2016
คณะทส. ม.อ.ภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2/2558 จำนวน 26 ทุน เมื่อวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2/2558 ให้กับนักศึกษาของคณะฯ จำนวน 26 ทุน โดยแยกเป็นทุนการศึกษาละ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.177

Posted on11 Feb 2016
นักศึกษาและอาจารย์ คณะทส. ม.อ. ภูเก็ต เข้าร่วม โครงการ คิด ๙ หน้า เมื่อวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  อาจารย์จามิกร หิรัญรัตน์ พร้อมด้วย  นายธีรพงษ์   คชาผลนางสาวกรกช สนทนา นางสาวพรทิพย์...
Read More