Month

March 2016

TE-NEWSLETTER VOL.194

Posted on30 Mar 2016
คณบดีคณะทส.พบนักศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต จัดโครงการคณบดี พบนักศึกษาของคณะ โดยมีกิจกรรมดังนี้ – การเสวนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.193

Posted on22 Mar 2016
คณะทส. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะฯ ได้รับรางวัลวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559  ทั้ง 5 ท่าน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์  ของคณะฯ ได้รับรางวัลวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559  ทั้ง 5 ท่าน มอบโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน และนักวิจัย...
Read More

รับสมัครนิสิต – นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559

Posted on22 Mar 2016
  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนิสิต – นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 เรียนฟรีมีเงินเดือนรับจำนวนจำกัด   รับสมัครวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.192

Posted on17 Mar 2016
นักศึกษาคณะทส.กวาดรางวัล จากการเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้อง LRC1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.191

Posted on17 Mar 2016
คณะทส. จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ” (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำเสนอผลงานวิชาการ ณ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.190

Posted on16 Mar 2016
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ AMTEC เมื่อวันนี้ 7 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation & Multimedia Technology...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.189

Posted on14 Mar 2016
อาจารย์สรรค์วิทย์  เอียบฉุ้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะทส. ม.อ.ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ GPS และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 คุณครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนักเรียนเข้าสัมภาษณ์ อาจารย์สรรค์วิทย์  เอียบฉุ้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.188

Posted on14 Mar 2016
ที่ประชุมคณบดี และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทส. ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมคณบดี และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.187

Posted on08 Mar 2016
โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง ให้ความไว้วางใจอาจารย์ เจ้าหน้าที่และสถานที่ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำนักเรียนมาจัดกิจกรรมค่ายอบรมเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (No Paper) ระดับชั้นม.1-3...
Read More