Month

April 2016

TE-NEWSLETTER VOL.197

Posted on27 Apr 2016
นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท แก่นักศึกษาโครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาโครงการต่อไป เมื่อวันที่  25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำโดย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาสมาชิกโครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.196

Posted on26 Apr 2016
ผศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ แผ่นดินไหวและสึนามิ (เน้นในพื้นที่เกาะยาว) ” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559  เวลา 09.00 – 12.00 น  ผศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...
Read More

ประกาศสอบ ITPE

Posted on18 Apr 2016
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ITPE และศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ สอบในวันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย.59 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 6310 อาคาร 6 (อย่าลืมนำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน + ดินสอ 2B+ ยางลบ)   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.195

Posted on08 Apr 2016
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ให้ความไว้วางใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยการนำนักเรียนมาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่น 7 ค่ายที่ 4 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่...
Read More