Month

May 2016

TE-NEWSLETTER VOL.204

Posted on30 May 2016
คณะทส.หารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก Dr. Matthew N. Dailey และ Dr. Attaphongse...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.203

Posted on27 May 2016
คณะทส.ต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.วีระพงค์ เกิดสิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.202

Posted on26 May 2016
คณะทส.ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงาน 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 11.00 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำโดย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดี ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.201

Posted on25 May 2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to publish Papers in International Journals” การเขียนบทความวิชาการ จัดเป็นขั้นตอนสำคัญของการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อเสนอข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เรื่องราวที่นำมาเขียนเป็นรายงานหรือบทความต้องเป็นข้อเท็จจริง หรือความรู้อันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีค้นคว้าที่เป็นระบบ มีการประมวลความคิดอย่างมีระบบระเบียบ มีการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจน สละสลวยสามารถสื่อความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนรายงานหรือบทความนั้น การฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการทั่วไป เพื่อให้สามารถนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสาธารณชนอย่างกว้างขวาง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.200

Posted on25 May 2016
คณบดีและนักวิจัยร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.วีระพงค์ เกิดสิน ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล ดร.แสงดาว วงค์สาย และ Dr.Raymond J. Ritchie ร่วม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.199

Posted on25 May 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยของคณะได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “44th International Exhibition of Inventions of Geneva” ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2559 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ชื่อผลงาน :  เรื่องชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด (Cost...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.198

Posted on25 May 2016
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปัจจุบันภาวะการแข่งขันในโลกธุรกิจได้ทวีความเข้มข้นขึ้น บัณฑิตที่จบใหม่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันในโลกปัจจุบัน บัณฑิตผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ธุรกิจดีกว่าย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและความก้าวหน้าในการงานได้มากกว่า คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นสถาบันหนึ่งที่ได้บ่มเพาะบัณฑิตที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานด้วยปณิธานที่จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ตระหนักถึงภาระและหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม และเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคตของบัณฑิตใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน ต้องทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน รวมถึงการมองหาโอกาสใหม่ๆ ในเส้นทางอาชีพต่างๆ ที่สนใจทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่บัณฑิตใหม่...
Read More