Month

June 2016

TE-NEWSLETTER VOL.210

Posted on23 Jun 2016
คณะทส.ให้ความรู้เรื่อง Cloud Computing & Applications แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในเทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการให้ความรู้เรื่อง Cloud Computing &...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.209

Posted on20 Jun 2016
อาจารย์และนักศึกษาไอที ร่วมจัดค่ายกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT for NEXT Gen) ให้กับนักศึกษาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2559   เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2-4 ร่วมกันจัดค่ายส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT for NEXT...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.208

Posted on20 Jun 2016
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ให้ความไว้วางใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยการนำนักเรียนเข้าฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2559 คุณครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จ.พังงา นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 และ 5/8 รวมจำนวน 60...
Read More

การใช้ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัดสำหรับเฝ้าระวังการใช้ยาบ้าและยาไอซ์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต

Posted on15 Jun 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การใช้ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัดสำหรับเฝ้าระวังการใช้ยาบ้าและยาไอซ์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต” โดยวิทยากรนักวิจัยรางวัลระดับโลก วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร 5 ห้อง 5104 (ห้องฉายภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต การอบรมมีด้วยกัน 2 รอบ คือ ( รอบที่ 1 )...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.207

Posted on08 Jun 2016
คณะทส.โดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ AMTEC ที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอาจารย์กุลศิริ จิรายุส รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.206

Posted on06 Jun 2016
คณะทส.ต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.พันธ์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.205

Posted on03 Jun 2016
ทส.จัดกิจกรรม 5ส “Big Cleaning Day” เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานของตนเอง และถ่ายรูปก่อนทำ...
Read More