Month

July 2016

TE-NEWSLETTER VOL.215

Posted on26 Jul 2016
ศูนย์ AMTEC คณะทส.ต้อนรับ ผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จ.พัทลุง  14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานซึ่งเป็นคณาจารย์ และนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จ.พัทลุง จำนวน...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.214

Posted on15 Jul 2016
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2016 คณะอาจารย์ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 12th National Conference on Computing...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.213

Posted on15 Jul 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรม “การใช้ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัดสำหรับเฝ้าระวังการใช้ยาบ้าและยาไอซ์ ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา “ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด”  คณะจึงมองเห็นแนวทางที่จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในเด็กและเยาวชน โดยการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยสำหรับการเฝ้าระวังการใช้ยาบ้าและยาไอซ์ในเด็กและเยาวชน จึงได้เสนอโครงการเพื่อของบสนับสนุนการจัดโครงการ “การใช้ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัดสำหรับเฝ้าระวังการใช้ยาบ้าและยาไอซ์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและได้รับการอนุมัติงบประมาณสำหรับจัดทำโครงการดังกล่าว จำนวน 500,000 บาท โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดอบรมและสาธิตการใช้ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัดให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนของจังหวัดภูเก็ตและประชาชนที่สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานชุดตรวจฯ...
Read More

กำหนดการกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน 2559

Posted on05 Jul 2016
กำหนดการกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน 2559 (สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 59) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตภูเก็ต   วันที่ 8 สิงหาคม 2559 อบรมระบบสารสนเทศ IT กำหนดการอบรมการใช้งบระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เช่น ระบบอีเมล์ / LMS /ห้องสมุด/ Facebook...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.212

Posted on01 Jul 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2559 คณะคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยท่านคณบดี รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ช่วยกันระดมสมองเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.211

Posted on01 Jul 2016
โรงเรียนสตรีภูเก็ต นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษเข้าปฏิบัติการจริงทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2559 คุณครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 รวมจำนวน 71 คน เข้าฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...
Read More