Month

August 2016

TE-NEWSLETTER VOL.225

Posted on30 Aug 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับประกาศนียบัตรการตลาดดิจิทัล จากบริษัท Google ในโครงการ Google Ignite Camp   เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ได้เข้าร่วมกิจกรรม Google...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.224

Posted on25 Aug 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือเรื่องงานวิจัยกับกองทัพอากาศเพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษงานวิจัยของคณะ จากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ นำโดย นาวาอากาศเอก รัฐ วะนะศุซ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.223

Posted on23 Aug 2016
นักศึกษาสาขา ETM ปี 3 คณะทส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญาภา  เหี้ยมหาญ  นางสาวไข่มุก ใจเหล็ก และนางสาวฮุสนา  โรมินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.222

Posted on23 Aug 2016
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมจัดโครงการ Soft’En The Series เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมจัดโครงการ Soft’En The Series สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.221

Posted on23 Aug 2016
กิจกรรม “เพาะกล้าศรีตรัง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”  สืบเนื่องจากโครงการ “ปลูกศรีตรังทั่วไทย ร้อยดวงใจร่วมกัน ถวายองค์ราชัน พ่อของแผ่นดิน” โดยมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ตั้งเป้าหมายปลูกต้นศรีตรังให้ได้จำนวน 90,000 ต้น ทั่วประเทศ ภายใน 4 ปี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในปี พ.ศ....
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.220

Posted on19 Aug 2016
คณะทส.ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพณรนัรช์ สนธิวานิช ได้รับรางวัลวิทยานิพลชมเชย ประจำปี 2558 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพณรนัรช์ สนธิวานิช นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้ง 2 ท่าน คือ ดร.จันทินี...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.219

Posted on19 Aug 2016
คณะทส.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559                เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการศึกษา และระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ การจัดปฐมนิเทศจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจึงกำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น....
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.218

Posted on19 Aug 2016
คณะทส.จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปี 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำโดย อาจารย์ปริยาภร รูปโอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง 6208...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.217

Posted on19 Aug 2016
คณะทส.ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม...
Read More