Day

August 19, 2016

TE-NEWSLETTER VOL.220

Posted on19 Aug 2016
คณะทส.ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพณรนัรช์ สนธิวานิช ได้รับรางวัลวิทยานิพลชมเชย ประจำปี 2558 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพณรนัรช์ สนธิวานิช นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้ง 2 ท่าน คือ ดร.จันทินี...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.219

Posted on19 Aug 2016
คณะทส.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559                เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการศึกษา และระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ การจัดปฐมนิเทศจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจึงกำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น....
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.218

Posted on19 Aug 2016
คณะทส.จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปี 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำโดย อาจารย์ปริยาภร รูปโอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง 6208...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.217

Posted on19 Aug 2016
คณะทส.ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม...
Read More