Day

August 23, 2016

TE-NEWSLETTER VOL.223

Posted on23 Aug 2016
นักศึกษาสาขา ETM ปี 3 คณะทส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญาภา  เหี้ยมหาญ  นางสาวไข่มุก ใจเหล็ก และนางสาวฮุสนา  โรมินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.222

Posted on23 Aug 2016
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมจัดโครงการ Soft’En The Series เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมจัดโครงการ Soft’En The Series สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.221

Posted on23 Aug 2016
กิจกรรม “เพาะกล้าศรีตรัง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”  สืบเนื่องจากโครงการ “ปลูกศรีตรังทั่วไทย ร้อยดวงใจร่วมกัน ถวายองค์ราชัน พ่อของแผ่นดิน” โดยมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ตั้งเป้าหมายปลูกต้นศรีตรังให้ได้จำนวน 90,000 ต้น ทั่วประเทศ ภายใน 4 ปี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในปี พ.ศ....
Read More