Day

August 25, 2016

TE-NEWSLETTER VOL.224

Posted on25 Aug 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือเรื่องงานวิจัยกับกองทัพอากาศเพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษงานวิจัยของคณะ จากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ นำโดย นาวาอากาศเอก รัฐ วะนะศุซ...
Read More