Month

September 2016

TE-NEWSLETTER VOL.235

Posted on30 Sep 2016
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลเนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 24 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรนิการ์ กาญจนชาตรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลากรมหาวิทยาลัย ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น วิทยาเขตภูเก็ต เนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โครงการ : ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต รางวัล : ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท : โครงการของนักศึกษาที่ดำเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ที่ปรึกษา :...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.234

Posted on26 Sep 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PRICAI 2016 เมื่อวันที่ 22-26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PRICAI 2016...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.233

Posted on22 Sep 2016
คณะทส. ม.อ.ภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 1/2559 จำนวน 30 ทุน วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 1/2559  ให้กับนักศึกษาของคณะฯ จำนวน 30...
Read More

สอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPE)

Posted on20 Sep 2016
ประกาศ สอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPE) ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 6108 อาคาร 6 (ขอให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา และนำบัตรนักศึกษา+ ดินสอ  2B+ยางลบ เข้าห้องสอบด้วย)

TE-NEWSLETTER VOL.232

Posted on19 Sep 2016
คณะทส.โดยนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นางสาวปทุมมาศ อกนิษฐากร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้านำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมและตัวชี้วัดในชุมชน กรณีศึกษา การท่องเที่ยวชุมชนราไวย์ ต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลราไวย์ และตัวแทนชุมชน โดยมี อ.วิโรจน์ ภู่ต้อง และ...
Read More

กิจกรรม ม.อ. วิชาการ 2559

Posted on14 Sep 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบโครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 16 พ.ย. 2559 ประเภท เวลา วิชาคณิตศาสตร์_ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  9.00 – 11.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์_ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 13.30 – 15.30 น. วิชาคณิตศาสตร์_ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 9.00...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.231

Posted on14 Sep 2016
คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและทีม เข้าหารือการพัฒนาด้านการศึกษา กับคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมทีมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรี และคุณสุธี อารีพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เข้าหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.230

Posted on12 Sep 2016
    ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือก “เป็นตัวแทนภาคใต้”  เข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ (ACM-ICPC 2016) ระดับประเทศ เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.229

Posted on09 Sep 2016
บริษัท บัสเอ็กซ์ (ประเทศไทย) ร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 15.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม   คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.จินดา...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.228

Posted on09 Sep 2016
คณะทส.ต้อนรับผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะทส. ปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต กำหนดสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ในปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนใน...
Read More