Month

October 2016

TE-NEWSLETTER VOL.240

Posted on20 Oct 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อารีย์  ชูดำ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท “ผลงานเด่น” ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดมอบรางวัลในวันสงขลานครินทร์ 1 ตุลาคม 2559 ณ Convention hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TE-NEWSLETTER VOL.239

Posted on20 Oct 2016
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต  ที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับประเทศ ACM-ICPC 2016 เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติระดับอุดมศึกษา (ACM-ICPC: ACM International Collegiate...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.238

Posted on19 Oct 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ได้รับรางวัล Best Session Presenter ชื่อผลงานวิจัย : “ A Case Study : Adoption of Agile in Thailand ” คณะผู้วิจัย :...
Read More

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559

Posted on18 Oct 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2559 โดยมีกิจกรรม ดังนี้   1. สอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 (PSU PHUKET SCIENCE AND...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.237

Posted on17 Oct 2016
ประเมินคุณภาพภายในแบบ Site Visit ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร Geo                    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดตรวจประเมินคุณภาพภายในแบบ Site Visit ประจำปีการศึกษา 2558 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.236

Posted on04 Oct 2016
“ค่ายคณิตวิทย์รุ่นจิ๋ว”โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว”ณ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ในวันที่ 29 – 30 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต จัด “ค่ายคณิตวิทย์รุ่นจิ๋ว” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ห้องเรียน SM-IEP...
Read More