Month

November 2016

TE-NEWSLETTER VOL.245

Posted on22 Nov 2016
ม.อ.วิชาการ 2559  TE OPEN HOUSE  | 15-16 พ.ย.2559 ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม ม.อ.วิชาการ 2559 ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา...
Read More

การตัดสินและการประกาศคะแนนสอบ วิทย์-คณิต และวันประกาศผล

Posted on17 Nov 2016
วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น อันดับ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ระดับชั้น โรงเรียน วิชา คะแนน 1 20161356 ด.ช. ณัฐกันต์ ตัณฑวนิช ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณิตศาสตร์ 84...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.244

Posted on07 Nov 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ACIS2016 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Asian Conference on Information Systems (ACIS 2016) ร่วมกับ Institute of Electrical Engineers of...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.243

Posted on07 Nov 2016
Microsoft Student Partners @ PSU Phuket จัดกิจกรรม Microsoft Student Volunteers Interview Day เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.242

Posted on03 Nov 2016
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับนานาชาติและระดับชาติ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ 1) งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Fifth Asian Conference on Information...
Read More