Day

November 17, 2016

การตัดสินและการประกาศคะแนนสอบ วิทย์-คณิต และวันประกาศผล

Posted on17 Nov 2016
วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น อันดับ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ระดับชั้น โรงเรียน วิชา คะแนน 1 20161356 ด.ช. ณัฐกันต์ ตัณฑวนิช ป.6 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณิตศาสตร์ 84...
Read More