Month

December 2016

TE-NEWSLETTER VOL.249

Posted on29 Dec 2016
คณบดี ผู้บริหาร พร้อมทีมนักวิจัย ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนางานวิจัย ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดี ผู้บริหาร พร้อมทีมนักวิจัย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องปริมาณน้ำต้นทุนและการบริหารจัดการน้ำ จากรองศาสตราจารย์ชูโชค อนุพงศ์ และทีม ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.248

Posted on29 Dec 2016
โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติการจริงทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 คุณครูโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 จำนวน 30 คน เข้าฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คือ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.247

Posted on23 Dec 2016
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชุติมา ต่อเจริญ ได้รับโล่รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2559  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences  ณ ห้องภูผาเมฆ ชั้น...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.246

Posted on14 Dec 2016
การประชุมสรุปผลโครงการ “การใช้ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัดสำหรับเฝ้าระวังการใช้ยาบ้าและยาไอซ์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต” ตามที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดอบรมโครงการ “การใช้ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัดสำหรับเฝ้าระวังการใช้ยาบ้าและยาไอซ์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต” เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานชุดตรวจอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้และหรือถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ปกครองของนักเรียนต่อไป โดยมุ่งเน้นให้ใช้ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนสำหรับการเฝ้าระวังการใช้ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแล ป้องปราม หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวในกลุ่มเป้าหมาย และเมื่อวันที่ 8...
Read More