Month

January 2017

TE-NEWSLETTER VOL.255

Posted on31 Jan 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยมี ดร.วีระพงค์ เกิดสิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธาน ต่อจากนั้นบุคลากรทุกท่านรับประทานอาหารมื้อเที่ยงร่วมกัน และร่วมกิจกรรมมอบของขวัญ ของรางวัลจากผู้บริหาร...
Read More

รับสมัครนิสิต – นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2560

Posted on24 Jan 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  รับสมัครนิสิต – นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2560 เรียนฟรีมีเงินเดือน รับจำนวนจำกัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560   ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)     สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม...
Read More

ทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Posted on24 Jan 2017
ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายจัดสรรเงินเป็นทุนการศึกษาจ านวนหนึ่งแก่ นักศึกษาทุกชั้นปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ สิ่งแวดล้อม ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ( PDF ) (WORD)  

TE-NEWSLETTER VOL.254

Posted on16 Jan 2017
คณะทส.ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้น้อง ณ เกาะพระทอง จ.พังงา  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมโดย ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณาจารย์และนักศึกษารวม 47 คน เดินทางไปมอบความสุขให้กับน้อง...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.253

Posted on11 Jan 2017
โครงการ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัย” 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัย” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 7 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.252

Posted on11 Jan 2017
คณะทส.ได้รับเกียรติจาก Prof.Alfredo Huete และ Prof. Donald McNeil กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ร่วมฟังการสอบรายงานผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 11 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาทุน Thailand’s Education Hub...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.251

Posted on11 Jan 2017
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับคัดเลือกเป็น Microsoft Student Partners ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นายนวพงษ์ อติวัฒนานนท์ นายปิยะพันธ์ ชมสุวรรณ และ นายวทัญญู น้อยมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.250

Posted on10 Jan 2017
บุคลากรคณะทส.เข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวง-หัวหิน (ภาคใต้ตอนบน) และ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 4-7 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์...
Read More