Day

January 24, 2017

รับสมัครนิสิต – นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2560

Posted on24 Jan 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  รับสมัครนิสิต – นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2560 เรียนฟรีมีเงินเดือน รับจำนวนจำกัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560   ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)     สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม...
Read More

ทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Posted on24 Jan 2017
ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายจัดสรรเงินเป็นทุนการศึกษาจ านวนหนึ่งแก่ นักศึกษาทุกชั้นปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ สิ่งแวดล้อม ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ( PDF ) (WORD)