Day

January 31, 2017

TE-NEWSLETTER VOL.255

Posted on31 Jan 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยมี ดร.วีระพงค์ เกิดสิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธาน ต่อจากนั้นบุคลากรทุกท่านรับประทานอาหารมื้อเที่ยงร่วมกัน และร่วมกิจกรรมมอบของขวัญ ของรางวัลจากผู้บริหาร...
Read More