Month

February 2017

TE-NEWSLETTER VOL.264

Posted on28 Feb 2017
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทส.ผ่านเข้ารอบโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (NSC 2017) (รอบภาคใต้)      สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หาดใหญ่ฮอล์, ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.263

Posted on24 Feb 2017
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทส.ทั้ง 3 คน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Sakura Exchange Program ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต จำนวน...
Read More

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

Posted on22 Feb 2017
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination: ITPE การสมัครสอบ ITPE ครั้งที่ 1/2560 (รอบวันที่ 23 เม.ย.60) โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้ 1. การสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.60 ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/itpe/login.php – เลือกสถานะ “นักศึกษาศูนย์สอบ”...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.262

Posted on21 Feb 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการวิจัยและแนวทางการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการวิจัยและแนวทางการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ Bor Saen Villa & Spa โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ ราชบัณฑิต...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.261

Posted on21 Feb 2017
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลชมเชยในการการนำเสนอแบบปากเปล่า Session เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 10–11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในการการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) Session...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.260

Posted on08 Feb 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ พร้อมทีมนักวิจัยของคณะ คว้างรางวัลในเวที วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 “Thailand Inventors’ Day 2017” ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอผลงานซึ่งเป็นผลิตผล กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.259

Posted on08 Feb 2017
คณะทส.ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ จารุจารีต  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น”           คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ จารุจารีต  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 รหัส 5730211004 ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “นักศึกษา IT...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.258

Posted on06 Feb 2017
A Visit from Yokohama National University Prof. Toshiyuki Miyake (Yokohama National University) A Visit from Yokohama National University Prof. Dr.Toshiyuki Miyake at...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.257

Posted on06 Feb 2017
สอบสัมภาษณ์โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 สำหรับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดี กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง...
Read More