Month

March 2017

TE-NEWSLETTER VOL.273

Posted on27 Mar 2017
ศูนย์ AMTEC เปิดบ้านต้อนรับ ผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล 24 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00  น. ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล ซึ่งเป็นคณาจารย์ และนักศึกษาจากในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.272

Posted on24 Mar 2017
การบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กรณีศึกษาโรงไฟฟ้ากระบี่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กรณีศึกษาโรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา  13.30– 16.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.271

Posted on21 Mar 2017
นักภูมิสารสนเทศรุ่นเยาว์สัญจร ณ โรงเรียนบ้านเทศบาลบ้านย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา 988-130 การสำรวจและการทำแผนที่เบื้องต้น โดยมี ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว เป็นอาจารย์ประจำวิชา พร้อมทีมนักศึกษาจำนวน 11 คน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมนักภูมิสารสนเทศรุ่นเยาว์สัญจร ณ โรงเรียนบ้านเทศบาลบ้านย่านยาว...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.270

Posted on08 Mar 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 -12.30 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะประจำปีการศึกษา 2/2559 จำนวน 16 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาละ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.269

Posted on08 Mar 2017
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบแรก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบแรกจำนวน 15...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.268

Posted on07 Mar 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือ “The First FTE/PSU – SIT Joint Workshop on International Collaborations: A Global...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.267

Posted on02 Mar 2017
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ­และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท บัสเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย หรือ AMTEC อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.266

Posted on01 Mar 2017
ประชุมชี้แจงโครงการการจัดทำระบบมาตรฐานสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้ามุกภูเก็ตภายใต้โครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทยเข้มแข็งสู่สากล  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 13.00 น. ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดประชุมชี้แจงโครงการการจัดทำระบบมาตรฐานสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้ามุกภูเก็ตภายใต้โครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.265

Posted on01 Mar 2017
สัมมนาโครงการ “การบูรณาการข้อมูลกฎหมายและนโยบายการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ตให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกันเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”           เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดสัมมนาโครงการ “การบูรณาการข้อมูลกฎหมายและนโยบายการใช้ที่ดินจังหวัดภูเก็ตให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์...
Read More