Day

April 3, 2017

TE-NEWSLETTER VOL.275

Posted on03 Apr 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ แผนกลูกเรือ สายการบินแอร์เอเชีย จัดกิจกรรมพิเศษ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสัมภาษณ์งาน” เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจากแผนกลูกเรือ สายการบินแอร์เอเชีย นำโดย คุณชิตพล วัชราพันธ์ คุณจารุชา เศรษฐนันท์ คุณสิริสินี ฉายสุวรรณคีรีคุณชัยพล...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.274

Posted on03 Apr 2017
เจ๋ง…นักศึกษาคณะทส.ได้รับรางวัลชนะเลิศภาพโปสเตอร์ดีเด่น จากการเข้าร่วมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย โดยทางคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่ นายธเนศพล ไกรเทพ...
Read More