Month

May 2017

TE-NEWSLETTER VOL.295

Posted on31 May 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)”  เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.294

Posted on29 May 2017
หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะทำงานโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ลงพื้นที่ จ.ตรัง  เมื่อวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.แสงดาว วงค์สาย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าวสู่การเป็นครัวโลกมาตรฐานสากล...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.293

Posted on24 May 2017
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับบริษัท YuuZoo Corporation Limited และ บริษัท Circle of Champions Private Limited เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.292

Posted on23 May 2017
โครงการออกแบบ  “Work Shop DIY My Shirt” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation & Multimedia Technology Center : AMTEC) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการออกแบบ ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.291

Posted on18 May 2017
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม สุดเจ๋ง!ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนภาคใต้พร้อมเข้าแข่งขันในระดับประเทศ คณะเทคโนลียีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณพิชญา เชิญพันธกุล รหัส 5630215001 น.ส.นฏกร จิตตะปาโณ รหัส 5630215023 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภาคใต้จากการแข่งขันการประกวดพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA...
Read More

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ 2560

Posted on11 May 2017
แจ้งกิจกรรมก่อนเปิดภาค-1-2560 รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปี 2560 ตารางเรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปี 2560

TE-NEWSLETTER VOL.290

Posted on09 May 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Imaging and field robotics as key technologies for sustainable agriculture” โดย Prof.Dr.Arno Ruckelshausen จาก University of Applied...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.289

Posted on08 May 2017
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการส่งภาพโปสเตอร์เข้าประกวดในโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันภายใต้หัวข้อ “เลิกบุหรี่ เพื่อพ่อ” จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการส่งภาพโปสเตอร์เข้าประกวดในโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันภายใต้หัวข้อ “เลิกบุหรี่ เพื่อพ่อ” ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับงบสนับสนุนในการจัดโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 21 เมษายน...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.288

Posted on04 May 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม“สัมมนาชุมชนเพื่อการจัดการหาดจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน” ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องตามนโยบายการบริหารจัดการชายหาดของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชายหาด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ จึงจัดโครงการสัมมนาชุมชนเพื่อการจัดการหาดจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มสมาคมรักษ์หาด กลุ่มเยาวชนรักษ์หาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กิจกรรม“สัมมนาชุมชนเพื่อการจัดการหาดจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน” ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ...
Read More