Day

May 4, 2017

TE-NEWSLETTER VOL.288

Posted on04 May 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม“สัมมนาชุมชนเพื่อการจัดการหาดจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน” ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องตามนโยบายการบริหารจัดการชายหาดของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชายหาด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ จึงจัดโครงการสัมมนาชุมชนเพื่อการจัดการหาดจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มสมาคมรักษ์หาด กลุ่มเยาวชนรักษ์หาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กิจกรรม“สัมมนาชุมชนเพื่อการจัดการหาดจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน” ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ...
Read More