Day

May 8, 2017

TE-NEWSLETTER VOL.289

Posted on08 May 2017
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการส่งภาพโปสเตอร์เข้าประกวดในโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันภายใต้หัวข้อ “เลิกบุหรี่ เพื่อพ่อ” จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการส่งภาพโปสเตอร์เข้าประกวดในโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันภายใต้หัวข้อ “เลิกบุหรี่ เพื่อพ่อ” ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับงบสนับสนุนในการจัดโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 21 เมษายน...
Read More