Month

June 2017

TE-NEWSLETTER VOL.298

Posted on26 Jun 2017
“จิบน้ำชา เสวนางานวิจัย”  (Afternoon Tea and Research Dialogue)  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.297

Posted on14 Jun 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ป่าตองบีช จัด “โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชาวภูเก็ต” พร้อมมอบทุนการศึกษารวม 235,000 บาท และเครื่องกรองน้ำ 300 เครื่อง           ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  และสร้างระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำที่เป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือ โดยมีการรายงานสภาพแหล่งน้ำและสถานการณ์น้ำของจังหวัดภูเก็ตและได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค   เพื่อให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างเพียงพอและมีน้ำที่มีคุณภาพ สามารถบริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย...
Read More

ขยายเวลา รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Posted on13 Jun 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขยายเวลา เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ Rotary Club of Patong Beach Scholarship in Environmental Management to honour the late King Bhumibol...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.296

Posted on12 Jun 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนำนักศึกษาไปเก็บขยะ และร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต 5 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ราว 150 คน ร่วมกันลงพื้นที่เก็บขยะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก...
Read More