Day

June 12, 2017

TE-NEWSLETTER VOL.296

Posted on12 Jun 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนำนักศึกษาไปเก็บขยะ และร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต 5 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ราว 150 คน ร่วมกันลงพื้นที่เก็บขยะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก...
Read More