Day

June 14, 2017

TE-NEWSLETTER VOL.297

Posted on14 Jun 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ป่าตองบีช จัด “โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชาวภูเก็ต” พร้อมมอบทุนการศึกษารวม 235,000 บาท และเครื่องกรองน้ำ 300 เครื่อง           ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  และสร้างระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำที่เป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือ โดยมีการรายงานสภาพแหล่งน้ำและสถานการณ์น้ำของจังหวัดภูเก็ตและได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค   เพื่อให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างเพียงพอและมีน้ำที่มีคุณภาพ สามารถบริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย...
Read More