Month

August 2017

TE-NEWSLETTER VOL.310

Posted on30 Aug 2017
คณะทส.เร่งผลักดันงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าสู่กระบวนการพาณิชย์ ภายใต้โครงการอบรม หัวข้อ “จัดการอย่างไรให้ผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์” คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีแนวทางที่จะผลักดันให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพของคณะ สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานไปในเชิงพาณิชย์ได้ จึงได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “จัดการอย่างไรให้ผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์” ขึ้น ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ พร้อมทั้งทำความเข้าใจด้านเทคนิคและกระบวนการ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.309

Posted on24 Aug 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จ.ตรัง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.308

Posted on24 Aug 2017
นักวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ประสบความสำเร็จ ในการผลิตชุดตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด พร้อมอบรมวิธีการใช้งานให้ผู้ประกอบการ และประชาชนจังหวัดภูเก็ต ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลงานวิจัยระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด ( Cost effective system for on-site quantitative analysis of formalin in foods...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.307

Posted on24 Aug 2017
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต ที่ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น “SIT & PSU Design Workshop in Tokyo” ณ Shibaura Institute of Technology  มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 19 –...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.306

Posted on23 Aug 2017
โคตรเจ๋ง! ผลงานวิจัยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คว้า 2 รางวัล จากเวทีระดับนานาชาติ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ นายศักดิ์ณรงค์ พรหมวงค์ น.ส.นภาวรรณ จินดามณีและน.ส.ขวัญฤดี กลีบแก้ว ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานเรื่อง “Squirrel:...
Read More

ประชาสัมพันธ์ การสอบ ITPE ครั้งที่ 2 /2560

Posted on23 Aug 2017
1) ประโยชน์ที่ได้รับ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/about-itpe 2) อ่านแล้วสนใจสมัครสอบ ITPE (สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2560) โดยทำตามขั้นตอนการสมัครสอบ ITPE ดังนี้ 1. สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ 31 ก.ค.- 29 ก.ย. 60...
Read More

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

Posted on01 Aug 2017
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันจันทร์ที่ 7  สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษฯ อาคาร 3   เวลา รายละเอียด 08.30 – 09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน...
Read More