Month

September 2017

TE-NEWSLETTER VOL.317

Posted on28 Sep 2017
โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัญพัชร์ คุ้มญาติ หัวหน้าวิทยากรฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากร...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.315

Posted on21 Sep 2017
“DECOUPAGE” (แฮนด์เมด งานศิลปะประดิษฐ์ จากลวดลายกระดาษ) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม “DECOUPAGE” (แฮนด์เมด งานศิลปะประดิษฐ์ จากลวดลายกระดาษ) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภายใต้แผนงานโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.วิลาสินี ศรีพรหม...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.314

Posted on19 Sep 2017
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ Osaka Prefecture University (OPU) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดกิจกรรม “2017 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket” เมื่อวันที่ 2 –...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.313

Posted on19 Sep 2017
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.312

Posted on08 Sep 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาเพื่อรับมือภัยพิบัติกับนักวิชาการจากประเทศมาเลเซีย และประเทศญี่ปุ่น           เมื่อวันที่ 6 เดือนกันยายน 2560 เวลา 11.30 น. ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.จันทินี บุญชัย ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาเพื่อรับมือภัยพิบัติ (Disaster Education) กับนักวิชาการจาก...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.311

Posted on08 Sep 2017
ทีม Startup นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 ทีม ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ STARTUPS IN RESIDENCE : ISLANDER SPACESHIP และคว้ารางวัลทีมละ 1 แสนบาท โครงการ STARTUPS IN RESIDENCE : ISLANDER SPACESHIP...
Read More