Day

September 8, 2017

TE-NEWSLETTER VOL.312

Posted on08 Sep 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาเพื่อรับมือภัยพิบัติกับนักวิชาการจากประเทศมาเลเซีย และประเทศญี่ปุ่น           เมื่อวันที่ 6 เดือนกันยายน 2560 เวลา 11.30 น. ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.จันทินี บุญชัย ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาเพื่อรับมือภัยพิบัติ (Disaster Education) กับนักวิชาการจาก...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.311

Posted on08 Sep 2017
ทีม Startup นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 ทีม ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ STARTUPS IN RESIDENCE : ISLANDER SPACESHIP และคว้ารางวัลทีมละ 1 แสนบาท โครงการ STARTUPS IN RESIDENCE : ISLANDER SPACESHIP...
Read More