Day

September 27, 2017

TE-NEWSLETTER VOL.316

Posted on27 Sep 2017
อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า (Fish X-Change)ผลงานวิจัย รศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต คว้ารางวัล “ผลงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด” ในงาน NSTDA Investors’ Day 2017 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
Read More