Month

October 2017

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ปี 2560

Posted on14 Oct 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมม.อ.วิชาการ ปี 2560 ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรม ดังนี้   1. โครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 “PSU...
Read More
Skip to toolbar