Month

November 2017

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการ PSU Smart Students for ASEAN เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on21 Nov 2017
โครงการ PSU Smart Students for ASEAN  เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   วิทยาเขตภูเก็ต  ประจำปีการศึกษา   2561 ดาวโหลดรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  กำหนดให้มีโครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ PSU Smart Students for ASEAN...
Read More

ประกาศผล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

Posted on20 Nov 2017
ประกาศผล รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 รับรางวัลในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 1205 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Posted on08 Nov 2017
– รายชื่อผู้สมัครสอบโครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 – ข้อปฏิบัติของผู้สอบ – การตัดสินและการประกาศคะแนนสอบ