Month

November 2017

ประกาศผล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

Posted on20 Nov 2017
ประกาศผล รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 รับรางวัลในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 1205 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Posted on08 Nov 2017
– รายชื่อผู้สมัครสอบโครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 – ข้อปฏิบัติของผู้สอบ – การตัดสินและการประกาศคะแนนสอบ
Skip to toolbar