Day

November 8, 2017

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Posted on08 Nov 2017
– รายชื่อผู้สมัครสอบโครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 – ข้อปฏิบัติของผู้สอบ – การตัดสินและการประกาศคะแนนสอบ