Day

November 21, 2017

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการ PSU Smart Students for ASEAN เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on21 Nov 2017
โครงการ PSU Smart Students for ASEAN  เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   วิทยาเขตภูเก็ต  ประจำปีการศึกษา   2561 ดาวโหลดรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  กำหนดให้มีโครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ PSU Smart Students for ASEAN...
Read More