Month

March 2018

TE-NEWSLETTER VOL.320

Posted on26 Mar 2018
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณหาดไตรตรังเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำเสียที่ไหลลงหน้าหาดไตรตรัง           เมื่อวันที่ 27 ก.พ 2561 เวลา 17.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายณฐวรรณ จำลองกาศ   ผ.อ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดภูเก็ต, ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผ.อ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่...
Read More

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบผลงานโครงการ

Posted on09 Mar 2018
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบผลงานโครงการ จำนวน 3 โครงการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 1.โครงการระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านกฎหมายและนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินดภาครัฐข้ามหน่วยงาน 2.โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.โครงการบริหารจัดการหาด
Skip to toolbar