Day

March 9, 2018

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบผลงานโครงการ

Posted on09 Mar 2018
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบผลงานโครงการ จำนวน 3 โครงการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 1.โครงการระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านกฎหมายและนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินดภาครัฐข้ามหน่วยงาน 2.โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.โครงการบริหารจัดการหาด