Month

April 2018

โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร(สามารถดาวน์โหลดไฟล์ของวิทยากรได้)

Posted on19 Apr 2018
ท่านที่ผ่านการอบรบและทดสอบความรู้ สามารถขอรับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารได้ แนบหลักฐาน ดังนี้ คลิก รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร คลิกที่นี่ ได้เลย   ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายของวิทยากร คลิกที่นี่ ได้เลย   สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการสแกน QR Code สามารถ คลิกที่นี่ ได้เลย รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ Assoc.Prof.Dr.Raymond James Ritchie, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา ศรีชัย, และนักศึกษาระดับปริญญาตรี นางสาวณญาตา พงศ์จรัส และนางสาวชนิตา สุวพัฒน์

Posted on19 Apr 2018
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ Assoc.Prof.Dr.Raymond James Ritchie, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา ศรีชัย, และนักศึกษาระดับปริญญาตรี นางสาวณญาตา พงศ์จรัส รหัสนักศึกษา 5630214007 และนางสาวชนิตา สุวพัฒน์ รหัสนักศึกษา 5630214010 อาจารย์และนักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง “Photoheterotrophy of...
Read More

รายการโทรทัศน์ “เป็นข่าวเช้านี้” ทางช่อง 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.05 – 09.35 น.

Posted on03 Apr 2018
รายการโทรทัศน์ “เป็นข่าวเช้านี้” ทางช่อง 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.05 – 09.35 น. ช่วง “เกษตร Me ดี” พบกับผลงาน “ชุดแปลงเพศปลานิลด้วยไฟฟ้า” โดย รศ.ดร.ศักย์ชิ บุญถวิล...
Read More

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – เอก) ปีการศึกษา 2561

Posted on02 Apr 2018
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – เอก)  ปีการศึกษา 2561   ทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน รับจำนวนจำกัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561   ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) – สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม...
Read More
Skip to toolbar