Day

April 19, 2018

โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร(สามารถดาวน์โหลดไฟล์ของวิทยากรได้)

Posted on19 Apr 2018
ท่านที่ผ่านการอบรบและทดสอบความรู้ สามารถขอรับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารได้ แนบหลักฐาน ดังนี้ คลิก รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร คลิกที่นี่ ได้เลย   ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายของวิทยากร คลิกที่นี่ ได้เลย   สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการสแกน QR Code สามารถ คลิกที่นี่ ได้เลย รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ Assoc.Prof.Dr.Raymond James Ritchie, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา ศรีชัย, และนักศึกษาระดับปริญญาตรี นางสาวณญาตา พงศ์จรัส และนางสาวชนิตา สุวพัฒน์

Posted on19 Apr 2018
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ Assoc.Prof.Dr.Raymond James Ritchie, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา ศรีชัย, และนักศึกษาระดับปริญญาตรี นางสาวณญาตา พงศ์จรัส รหัสนักศึกษา 5630214007 และนางสาวชนิตา สุวพัฒน์ รหัสนักศึกษา 5630214010 อาจารย์และนักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง “Photoheterotrophy of...
Read More