Month

June 2018

ประกาศ !! ท่านที่ผ่านการอบรบและทดสอบความรู้ สามารถขอรับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารได้แล้ววันนี้

Posted on12 Jun 2018
สำหรับท่านที่ผ่านการอบรบและทดสอบความรู้ สามารถขอรับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารได้ โดยขอให้ท่านส่งเอกสารดังนี้ รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) สำเนาบัตรประชาชนหรือ สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) ส่งตามช่องทางดังนี้     – ด้วยตนเองที่สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต    ...
Read More

ประกาศ !! รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร โครงการ พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) วันพุธที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

Posted on07 Jun 2018
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร โครงการ พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.321

Posted on04 Jun 2018
“กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร” โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดขึ้น ภายในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ  และประเมินผลหลังการฝึกอบรม โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตร ใบอนุญาตให้เปิดกิจการด้านร้านอาหารทั่วประเทศ อายุ 3 ปี...
Read More
Skip to toolbar