Day

June 4, 2018

TE-NEWSLETTER VOL.321

Posted on04 Jun 2018
“กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร” โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดขึ้น ภายในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ  และประเมินผลหลังการฝึกอบรม โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตร ใบอนุญาตให้เปิดกิจการด้านร้านอาหารทั่วประเทศ อายุ 3 ปี...
Read More