Day

June 7, 2018

ประกาศ !! รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร โครงการ พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) วันพุธที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

Posted on07 Jun 2018
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร โครงการ พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561...
Read More