Day

November 9, 2018

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1

Posted on09 Nov 2018
    คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 #TCAS รอบที่ 1 รับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ยื่นเกรด ไม่มีการสอบข้อเขียน รับนักศึกษาทั่วประเทศ เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561...
Read More