Day

February 1, 2019

โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

Posted on01 Feb 2019
📣 ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษา 📣 โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 📚 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th/…/news/pdf/089_Wor_Mor_Wor.pdf 🔥 สาขาของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เปิดรับ (รับสาขาละ 10 คน) ๐ สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ๐ สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ๐ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง...
Read More
Skip to toolbar