Month

May 2019

เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5

Posted on22 May 2019
💜 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย 3 สาขา ดังนี้ ๐ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ๐ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง . ⏰ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 ....
Read More
Skip to toolbar