Day

June 18, 2019

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on18 Jun 2019
              คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร (ตลอดปีการศึกษา) : 16 กุมภาพันธ์ – 14 ธันวาคม 2562 – กรณีเข้าศึกษาในภาคการเรียนที่ 1/2562...
Read More
Skip to toolbar